Έτος 2013

 • Κατάρτιση Ανέργων σε Πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) με Υποχρεωτική Απασχόληση σε θέματα αειφορικής περιβαλλοντικής διαχείρισης (πράσινα επαγγέλματα), στα αντικείμενα:
     ♦ Υπεύθυνος αποκατάστασης περιβαλλοντικά υποβαθμισμένων ζωνών (π.χ. Χωματερές λατομεία κλπ)
 • Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Μάθησης ΤΠΕ σε ανέργους, στους εκπαιδευτικούς τύπους προγράμματος:
     ♦ Ε.Τ.Π. 1: 3 Προγράμματα
 • Προγράμματα Κατάρτισης της δράσης «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους ηλικίας έως 29 ετών», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» στα εξής αντικείμενα κατάρτισης:
     ♦ Στελέχη οργάνωσης και λειτουργίας επιχειρήσεις
     ♦ Οργάνωση και λειτουργία μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων
 • Προγράμματα κατάρτισης της δράσης «Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας για Ανέργους Νέους στον κλάδο του ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ηλικίας έως 29 ετών», στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), στο αντικείμενο κατάρτισης:
     ♦ Υποστήριξη τουριστικών επιχειρήσεων

Έτος 2012

 • Κατάρτιση Ανέργων σε Πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) με Υποχρεωτική Απασχόληση σε θέματα αειφορικής περιβαλλοντικής διαχείρισης (πράσινα επαγγέλματα), στα αντικείμενα:
     ♦ Στελέχη διαχείρισης και αποκατάστασης τοπίου
 • Κατάρτιση Ανέργων σε Πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) με Υποχρεωτική Απασχόληση σε θέματα τουρισμού, στα αντικείμενα:
     ♦ Σερβιτόρος
     ♦ Υπεύθυνος εξυπηρέτησης πελατών
     ♦ Βοηθός στον επισιτισμό
 • Κατάρτιση Ανέργων σε Πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης  με Υποχρεωτική Απασχόληση σε θέσεις συναφείς με θέματα Κατασκευαστικών-Τεχνικών Έργων (ΙΙ), στα αντικείμενα:
     ♦ Εργάτες/εργατοτεχνίτες διαφόρων κλάδων
 • Κατάρτιση Ανέργων σε Βασικές Δεξιότητες Χρήσης ΤΠΕ, στους εκπαιδευτικούς τύπους προγράμματος:
     ♦ Ε.Τ.Π. 1: 2 προγράμματα
     ♦ Ε.Τ.Π. 2: 1 πρόγραμμα
 • Επιχορήγηση με Επιταγές Κατάρτισης (Training Voucher) της Κατάρτισης και Πιστοποίησης Ανέργων σε Βασικές Δεξιότητες Χρήσης ΤΠΕ,
     ♦ υλοποιήθηκαν 5 προγράμματα

Έτος 2011

 • Κατάρτιση Ανέργων σε Πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) με Υποχρεωτική Απασχόληση σε θέματα τουρισμού, στα αντικείμενα:
     ♦ Εστιατορικές τεχνικές
     ♦ Οροφοκόμος
 • Κατάρτιση Ανέργων σε Πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) με Υποχρεωτική Απασχόληση σε θέματα αειφορικής περιβαλλοντικής διαχείρισης (πράσινα επαγγέλματα), στα αντικείμενα:
     ♦ Εργάτες / εργατοτεχνίτες αποκατάστασης τοπίου

Έτος 2010

 • Κατάρτιση Ανέργων σε Πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης  με Υποχρεωτική Απασχόληση σε θέσεις συναφείς με θέματα Κατασκευαστικών-Τεχνικών Έργων (ΙΙ), στα αντικείμενα:
     ♦ Κατάρτιση μηχανικών στην οργάνωση και λειτουργία εργοταξίου Τεχνικών έργων
     ♦ Εργατοτεχνίτες έργων οδοποιΐας
     ♦ Υπάλληλοι γραφείου

Έτη 2002 – 2009

 • 1 πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων στο πλαίσιο του Έργου «Κατάρτιση ανέργων σε πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης» στο πλαίσιο του Ε.Π. "Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση
 • 3 προγράμματα κατάρτισης ανέργων στο ΠΕΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 – 2006
 • 1 πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων στο πλαίσιο του Έργου «Κατάρτιση σε θέματα προστασίας και διαχείρισης Περιβάλλοντος» του ΕΠ «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση»
 • 2 προγράμματα κατάρτισης ανέργων στο πλαίσιο του ΠΕΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 – 2006 Β΄ ΚΥΚΛΟΣ
 • 2 προγράμματα κατάρτισης ανέργων στο πλαίσιο του ΠΕΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 – 2006 Β’ ΚΥΚΛΟΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΟΠΑΑΧ
 • 15 προγράμματα «κατάρτιση ανέργων σε πιστοποιημένα ΚΕΚ (γ’ κύκλος)» στο πλαίσιο του προγράμματος «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ». Τα 9 προγράμματα υλοποιήθηκαν με διακρατική συνεργασία. (25 ώρες θεωρητικής κατάρτισης στον εκπαιδευτικό οργανισμό «Bildungs- und Management – Service GesmbH BMS» στην πόλη Fohnsdorf της Αυστρίας για διάστημα 5 ημερών).
 • 2 προγράμματα κατάρτισης «Πρόγραμμα κατάρτισης βασικών δεξιοτήτων 15000 γυναικών» στο πλαίσιο του Ε.Π. «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»
 • 2 προγράμματα Εκμάθησης Ελληνικής Γλώσσας στο πλαίσιο του Υποέργου του Έργου: «Προγράμματα Εκμάθησης της Ελληνικής Γλώσσας σε Πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης, για ανέργους μετανάστες – παλιννοστούντες – πρόσφυγες και λοιπούς ανέργους προερχόμενους από ευπαθείς κοινωνικά ομάδες για τους οποίους η ανεπαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας λειτουργεί ανασταλτικά στην κοινωνική τους ενσωμάτωση» , του Άξονα Προτεραιότητας 11 «Πλήρης Ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών, στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου», απευθυνόμενα σε ανέργους Παλιννοστούντες και μετανάστες. Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»  
 • 3 προγράμματα Εκμάθησης Ελληνικής Γλώσσας στο πλαίσιο του Υποέργου του Έργου «Προγράμματα Εκμάθησης της Ελληνικής Γλώσσας σε Πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης, για ανέργους μετανάστες – παλιννοστούντες – πρόσφυγες και λοιπούς ανέργους προερχόμενους από ευπαθείς κοινωνικά ομάδες για τους οποίους η ανεπαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας λειτουργεί ανασταλτικά στην κοινωνική τους ενσωμάτωση» , του Άξονα Προτεραιότητας 10 «Πλήρης Ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών, στις 8 περιφέρειες σύγκλισης», απευθυνόμενα σε ανέργους τσιγγάνους  και Έλληνες μουσουλμάνους. Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

Έτη 1995 – 2001

 • 39 προγράμματα κατάρτισης ανέργων
 • 4 πρόγραμμα καταπολέμησης του αποκλεισμού από την αγορά εργασίας