Χρήση εφαρμογών Η/Υ
Νέες τεχνολογίες στις επισιτιστικές επιχειρήσεις
Ms Office – Ανάπτυξη δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ (Word, Excel, Internet, Outlook, P.Point, Access)
Εφαρμογές διαδικτύου και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Internet / email)
Οργάνωση και λειτουργία επιχειρήσεων  
Οργάνωση επιχειρησιακών διαδικασιών επιχειρήσεων επισιτισμού, Λειτουργίες Επισιτιστικών Τμημάτων
Μαζική παραγωγή και επεξεργασία τροφίμων
Η έννοια της ποιότητας και της καινοτομίας στη σύγχρονη επιχείρηση
Οδηγοί υγιεινής επιχειρήσεων εστίασης – πώλησης τροφίμων
Εφαρμογή συστήματος HACCP στη μαζική εστίαση
Σύχρονες τάσεις και τεχνικές στη μαγειρική
Επικοινωνία- Επαγγελματική συμπεριφορά – Διαχείριση ερωτήσεων, παραπόνων, απαιτήσεων-χειρισμός αντιρρήσεων
Τεχνικές επικοινωνίας και ποιοτικής εξυπηρέτησης πελατών μονάδων εστίασης
Πλαίσιο κανόνων επαγγελματικής δεοντολογίας
Βασική επαγγελματική (ξενόγλωσση) ορολογία
Διαχείριση του εργασιακού χρόνου (Time Management) – Ομαδική συνεργασία (Team Work)
Υγεία και ασφάλεια στην εργασία
Βασικές αρχές εργατικού δικαίου
Προετοιμασία του εκπαιδευόμενου για την αγορά εργασίας
 
Πιστοποιημένος  Χειριστής Τροφίμων με Ασφάλεια - Certified Making Safe Food Handler
Certified Food Service Outlet Manager
Certified Canteen Manager
Πιστοποιημένος Ειδικός Barista – Certified Professional Barista
 
Επιχειρήσεις μαζικής εστίασης (εστιατόρια – επισιτιστικά τμήματα, επιχειρήσεις τροφοδοσίας/catering και οργάνωσης εκδηλώσεων) / Επισιτιστικά τμήματα κλινικών και κέντρων αποκατάστασης
 
Μάγειρας

 

Επαγγελματικές διαδρομές

Μόνο με το Πολύτροπον:
παρέχεται δυνατότητα δωρεάν συμμετοχής σε εξετάσεις για απόκτηση επίσημης Πιστοποίησης σε αντιστοιχία με την ειδικότητα θέσης της πρακτικής σας.