voucher-ergazomenon-B-kyklos2.jpg
voucher-ergazomenon-B-kyklos2.jpg
previous arrow
next arrow

voucher 15000 ergazomenon
Β’ Κύκλος - Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες για Εργαζόμενους με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, Ελλάδα 2.0

Β’ κύκλος – Voucher Εργαζομένων
Το έργο αφορά την επανακατάρτιση ή/και αναβάθμιση των ψηφιακών και «πράσινων» δεξιοτήτων εργαζομένων/μισθωτών στον Ιδιωτικό Τομέα, με την παροχή Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης διάρκειας 80 ωρών και την πιστοποίηση των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν. Το έργο θα υλοποιηθεί με τη διαδικασία της παροχής Επιταγών Κατάρτισης (Vouchers) προς τους ωφελούμενους και υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας "Ελλάδα 2.0" με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ενωσης-NextGenerationEU".

Η δράση αφορά στην παροχή θεωρητικής κατάρτισης και πιστοποίησης σε εργαζόμενους άνω των 18 ετών σε αντικείμενα ψηφιακών και πράσινων δεξιοτήτων.
Εκπαιδευτικό επίδομα
Το εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται σε 5€/ώρα κατάρτισης μικτά δηλαδή έως 400 €.

Δείτε περισσότερα

Σκοπός του έργου
Σκοπός του έργου είναι η αναβάθμιση των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων των εργαζομένων μισθωτών του Ιδιωτικού Τομέα, σύμφωνα με τις δεξιότητες που απαιτούνται από τις σύγχρονες τάσεις στους χώρους εργασίας και η βελτίωση τόσο της παραγωγικότητας των ωφελουμένων εργαζόμενων μισθωτών, όσο και η διατήρηση των θέσεων εργασίας τους στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Με βάση τις προδιαγραφές του Α΄ Κύκλου, δικαίωμα συμμετοχής και επομένως δικαίωμα υποβολής «Αίτησης Συμμετοχής» για εγγραφή στο Μητρώο Ωφελουμένων θα έχουν εργαζόμενοι οι οποίοι πληρούν κατ’ ελάχιστον τις κάτωθι προϋποθέσεις:

  1. Να είναι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα.
  2. Να έχουν ηλικία άνω των 18 ετών.
  3. Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που το απολυτήριο υποχρεωτικής εκπαίδευσης ή
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος ή ανώτερος τίτλος σπουδών αποκτήθηκε στην αλλοδαπή, απαιτείται επίσημη μετάφραση και πράξη αναγνώρισης.
Η επιλογή των ωφελουμένων θα γίνεται κατά σειρά προτεραιότητας υποβολής της αίτησης, εφόσον πληρούνται οι επί μέρους προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα κατάρτισης που θα επιλέξουν (όπως εκπαιδευτικό επίπεδο, γνώση ξένης γλώσσας, όπου απαιτείται κλπ) και μέχρι εξαντλήσεως των προσφερόμενων θέσεων.
ΠΡΟΣΟΧΗ : Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης όσοι έχουν παρακολουθήσει άλλο πρόγραμμα κατάρτισης που υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας "Ελλάδα 2.0" με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ενωσης- Next GenerationEU, της δράσης 16913 «SUB 2: Οριζόντια Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων για στοχευμένες πληθυσμιακές ομάδες (Horizontal upskilling/reskilling programs to targeted populations)

Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει τις εξής δράσεις:

  • Θεωρητική κατάρτιση διάρκειας 80 ωρών που οδηγεί σε απόκτηση ψηφιακών ή «πράσινων» γνώσεων και δεξιοτήτων. Τα προγράμματα υλοποιούνται με τη μέθοδο της μεικτής μάθησης-blended learning που περιλαμβάνει κατάρτιση τουλάχιστον 12 ωρών δια ζώσης σε αίθουσα διδασκαλίας, 48 ώρες σύγχρονη τηλεκατάρτιση σε ηλεκτρονική αίθουσα σε καθορισμένες μέρες και ώρες και 20 ώρες ασύγχρονη τηλεκατάρτιση με ατομική μελέτη του εκπαιδευόμενου).
  • Συμμετοχή σε εξετάσεις πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο των προγραμμάτων κατάρτισης για την απόκτηση πιστοποιητικού προσόντων σύμφωνου με το διεθνές πρότυπο ISO/ IEC 17024 ή μέσω διεθνώς αναγνωρισμένων πιστοποιήσεων για ψηφιακές δεξιότητες.

Γιατί να επιλέξεις το ΚΔΒΜ ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΝ ΑΕ

Το ΚΔΒΜ ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΝ ΑΕ θα υποβάλλει αίτηση ένταξης στο μητρώο παρόχων κατάρτισης και θα προσφέρει αντικείμενα κατάρτισης που θα καλύπτουν τις προτιμήσεις των κατόχων voucher.
Το ΚΔΒΜ ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΝ ΑΕ είναι πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης. Ιδρύθηκε το τον Ιανουάριο του 1995 και εδρεύει στην Καστοριά στη περιοχή Χλόη.
Διαθέτει πολυετή εμπειρία στον σχεδιασμό, οργάνωση, υλοποίηση και διαχείριση προγραμμάτων. Παρέχει σύγχρονες, ανταγωνιστικές και ποιοτικές υπηρεσίες κατάρτισης σε ανέργους και σε εργαζόμενους, επιχειρήσεων και φορέων οι οποίοι βασίζονται σε μια ολιστική αντίληψη και προσέγγιση τους εκπαίδευσης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού.

Για περισσότερες πληροφορίες συμπληρώστε την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος:

Δηλώνω ότι συγκατατίθεμαι για τη συλλογή, τη χρήση και την επεξεργασία των παραπάνω στοιχείων και προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτει η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Σε κάθε περίπτωση διατηρώ τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης που προβλέπονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2016/679 περί «Προστασίας των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών», ως ισχύει, μετά και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων.
Δηλώνω ότι συγκατατίθεμαι στην διατήρηση των προσωπικών μου δεδομένων, για τον σκοπό που έχουν συλλεχθεί και για παρεμφερείς με αυτό σκοπούς, όπως και για μελλοντική ενημέρωσή μου από την εταιρεία ΚΔΒΜ ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΝ ΑΕ.
Δηλώνω ότι συμφωνώ με την Πολιτική απορρήτου – προστασίας προσωπικών δεδομένων

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας:

ΚΑΣΤΟΡΙΑ  ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΝ 24670-29895, 24670-21213, kekpolit@otenet.gr

ΕΠΙΣΗΜΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:
https://voucher.gov.gr

voucher 80000